Check Tru  (ฟ้า) ใช้ตรวจหาการตั้งครรภ์ในสตรี

Check Tru (ฟ้า)

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์

 จุ่มแบบทดสอบลงในถาดปัสสาวะ ไม่เกินขีดที่ลูกศรกำหนด

ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C และ T
ไม่ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C

Description

รายละเอียด

คู่มือ

ประเภทจุ่ม

 จุ่มแบบทดสอบลงในถาดปัสสาวะ ไม่เกินขีดที่ลูกศรกำหนด

ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C และ T
ไม่ตั้งครรภ์ ปรากฏแถบสีม่วงที่ตำแหน่ง C

บรรจุภัณฑ์ 1 ชุด พร้อมถาดปัสสาวะ และข้อบ่งใช้
ขนาด
วัสดุ
สี
รหัส 01020102